Målgruppsundersökning Livsmedelsverket

Uppdrag: Regeringens initiativ Forum för hälsofrämjande startades i syfte att främja samverkan, dialog och erfarenhetsutbyte mellan offentliga, privata och ideella aktörer kring hälsofrämjande insatser med fokus på bra matvanor och fysisk aktivitet. 2014 fick Livsmedelsverket uppdraget att genomföra en kommunikationsinsats, inom ramen för Forum för hälsofrämjande, som syftade till att ta reda på vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att frivilliga åtaganden ska bli ett verktyg för alla parter, med fokus på hälsosamma matval.

 

Lösning:
Kommunikationsföretaget OakRiver fick uppdraget av Livsmedelsverket att genomföra uppdraget i sin helhet. Kommunikationsinsatsen har bestått i en kvalitativ undersökning där livsmedelsföretag, dagligvarukedjor, restauranger och branschorganisationer har deltagit. Även en uppsamlande workshop där även ytterligare aktörer deltog ingår i arbetet. Rapporten är uppdelad i två delar:

  1. Nuläge – hur fungerar det idag och hur ser dagens förutsättningar ut?
  2. Hur vill man ha det? – Vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda om/för att frivilliga åtaganden skulle kunna bli ett verktyg för alla parter?

 

 

Resultat: Rapporten är inlämnad till Socialdepartementet för vidare beredning med följande skrivning: ”Det fortsatta arbetet inom Forum för hälsofrämjande bör, efter den undersökning som gjorts av OakRiver på uppdrag av Livsmedelsverket, vara att starta upp så kallade frivilliga åtaganden mellan livsmedelsföretag, handel och myndigheter. Inom ramen för Forum hälsofrämjande har detta diskuterats i flera år och det är hög tid att skapa aktivitet. Livsmedelsverket ser gärna att ett uppdrag ges till myndigheten om just ett sådant arbete. Uppdraget kan innehålla aktiviteter som att tillsammans med olika intressenter starta upp och organisera arbetet med frivilliga åtaganden samt att få till stånd frivilliga åtaganden inom området bra matvanor. Viktigt också att uppdraget innehåller att arbetet ska kommuniceras till konsumenter och övriga samhället. En långsiktighet i uppdraget är nödvändig. De åtaganden som skrivs ska innehålla aktiviteter som främjar folkhälsan, som till exempel att sänka saltinnehållet i olika livsmedel eller att marknadsföra Nyckelhålet.”

 

Tidpunkt

oktober 2014 - Februari 2015

Date

1 april, 2015

Category

Hälsa & Välmående, Mat & måltider

Tags
Forum för hälsofrämjande, Hälsokommunikation, kostråd, Livsmedelsverket, målgruppsundersökning, mat och hälsa, NNR, samarbete mellan myndigheter och företag, Socialdepartementet